BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/90/12 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 29 listopada 2012 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) , art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. ,poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się co następuje:

§1

     Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Traci moc uchwała nr XXXVI/128/06 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły.

§4

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 gru 2012 13:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1161 razy