BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/96/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Przytuły

     Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§1

  1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Gminy Przytuły.
  2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Przytuły, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

UZASADNIENIE

     Zgodnie z art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy uchwała była wielokrotnie wcześniej zmieniana i posługiwanie się tekstem uchwały może być istotnie utrudnione, organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono.

     Mając na uwadze powyższe, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Przytuły, albowiem w Statucie wprowadzono 3 zmiany, które w sposób istotny utrudniają posługiwanie się tekstem uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przytuły (Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego nr 64, poz. 1328).

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 14:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1247 razy