BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/82/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2013 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Przyjmuje się do realizacji w 2013 roku Program Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 gru 2012 13:09
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1055 razy