BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/70/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 25 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2012-2020.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.!591z późn. zm.)7 art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz.1241) uchwala się, co następuje:

§1

     Załącznik Nr l określony w uchwale nr XIV/58/12 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§2

     Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

     Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

§5

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 paź 2012 13:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1046 razy