BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/66/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 25 czerwca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły.

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przytuły, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Traci moc uchwała Nr XXVIII/100/05 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 116 poz. 1398 ).

§4

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lip 2012 13:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1037 razy