BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/68/12 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 25 czerwca 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły.

     Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 2004 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z póź. zm. oraz art. 199, ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157,poz.1240 / Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz zapoznaniu się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy uchwala , co następuje:

§1

     Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

§2

     Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 lip 2012 09:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 994 razy