BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/60/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przytuły na lata 2012- 2021.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń.zm.), w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późń.zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przytuły na lata 2012 - 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 maj 2012 10:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1086 razy