BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/58/12 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2012 – 2020

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z poźn. zmianami.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z poźn zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami.), Rada Gminy w Przytułach postanawia:

§1

     Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytuły na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§2

     Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3

     Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§4

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

     Uchyla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytuły na lata 2011 – 2020 przyjętą Uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy w Przytułach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2011 – 2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§6

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 mar 2012 13:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1075 razy