BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXXI/123/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Przytuły na rok 2010.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

     Dochody budżetu gminy w wysokości 5.938.743 zł, z tego :
 • bieżące w wysokości 5.293.372 zł,
 • majątkowe w wysokości 645.371 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§2

     Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.421.743 zł, z tego :
 • bieżące w wysokości 4.554.774 zł,
 • majątkowe w wysokości 3.866.969 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§3

     W budżecie tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości - 20 000 zł, z przeznaczeniem na:
  • nieprzewidziane wydatki w kwocie - 20 000 zł,
 2. celową w wysokości - 3 000 zł, z przeznaczeniem na:
  • zarządzanie kryzysowe w kwocie - 3 000 zł,

§4

     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 ( 1a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

§5

     Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.483.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§6

     Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.483.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§7

     Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 150.000 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.483.000 zł;

§8

     Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii.

§9

     Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§10

     Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 1. przychody - 1.000 zł,
 2. wydatki - 5.564 zł,

  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§11

     Upoważnia się Wójta do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
 2. zaciągania zobowiązań:
  • na finansowanie wydatków zawartych w wieloletnim programie inwestycyjnym, na programy i projekty realizowane ze środków Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 1a,
  • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
 3. do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12

     Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5

§13

     Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1.

§14

     Szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr.2.

§15

     Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16

     Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytułach.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Barłowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 lut 2010 11:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 809 razy