BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/112/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.

     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. Nr 717; Nr 162, póz. 1586, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337; z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 137, póz. 1218; z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420) oraz art. 175 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104, Nr 169, póz. 1420, z 2006 r. Nr 45, póz. 319, Nr 104, póz. 708, Nr 170, póz. 1217 i 1218, Nr 187, póz. 1381, Nr 249, póz. 1832, z 2007 r. Nr 82, póz. 560, Nr 88, póz. 587, Nr 115, póz. 791, Nr 140, póz. 984, z 2008 r. Nr 180, póz. 1112, Nr 209, póz. 1317, Nr 216, póz. 1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, póz. 100, Nr 62, póz. 504, Nr 72, póz. 619, Nr 79, póz. 666, Nr 161, póz. 1277) uchwala się co następuje:

§1

     Udzielić Gminie Nowogród pomocy finansowej w wysokości co najmniej 50.000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy na budowę wspólnego schroniska dla bezpańskich zwierząt.

§2

     Udzielenie pomocy wymienionej w §1 uchwały następuje celem realizacji zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 11 ust. l z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.)

§3

     Gmina zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie roku 2010 odpowiednie środki finansowe na udzielenie pomocy.

§4

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

     Uchwała wchodzi w życie po przystąpieniu wszystkich pozostałych samorządów gminnych powiatu łomżyńskiego do realizacji zadania o którym mowa w § l.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 09:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 620 razy