BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIX/103/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 listopada 2009 r.
w sprawie: podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Przytuły na rok 2010 z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku"

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Nr 153, póz. 1271,Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nrl67, póz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, póz. 1 1 1 1, Nr 223, póz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, póz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104, Nr 169, póz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, póz. 319, Nr 104, póz. 708, Nr 187, póz. 1381, Nr 170, póz. 1217, Nr 170, póz. 1218, Nr 249, póz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, póz. 560, Nr 88, póz. 587, Nr 115 póz. 791, Nr 140, póz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, póz. 1112, Nr 209, póz. 1317, Nr 216, póz. 1370, Nr 227, póz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, póz. 100, Nr 72, póz. 619, Nr 79, póz. 666, Nr 62, póz 504) uchwala się co następuje:

§1

     Przyjmuje się zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie w budżecie Gminy Przytuły na rok 2010 środków finansowych w wysokości 482.285 z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku" w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi".

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 sty 2010 09:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 580 razy