BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA Nr XXXI/ 119/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły.

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 208 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) ,oraz § 18 Statutu Gminy Przytuły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 64, poz. 1328 ),w wyniku tajnego głosowania Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     Wybiera się Radnego Pana Kazimierza Barłowskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

§2

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Barłowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2010 12:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 724 razy