BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXXI/122/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) w związku z art. 17 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175, poz.1362, Nr 212, poz.1551, Nr 219, poz.1706) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustano-wieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie do-żywiania” (Dz.U. Nr 267, poz.2259, z 2008 r. Nr 225, poz.1487, z 2009 r. Nr 219, poz.1706), Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mo-wa w art.3 ust.1 i które nie spełniają warunku określonego w art.5 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowie-niu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doży-wiania”, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§2

     Wydatki poniesione na wskaza-ne w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub cało-ści zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na oso-bę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %
Powyżej 150 - 200 50
Powyżej 200 - 230 70
Powyżej 230 - 250 90
Powyżej 250 100

§3

  1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie z § 2 uchwały oraz przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2, następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-nej w Przytułach.

§4

     Wykonanie uchwały po-wierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Barłowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sty 2010 15:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 631 razy