BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/118/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 GRUDNIA 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

     Na podstawie art.18 ust.1 i2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165,168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

§1

     Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 49.779 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 64.601 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 14.822 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2

     Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 złotych.

§3

     Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
 1. Dochody budżetu gminy ogółem: - 5.929.915 zł. w tym :
  • dochody bieżące – 5.782.821 zł.
  • dochody majątkowe – 147.094 zł.
 2. Wydatki budżetu gminy ogółem : - 6.554.565 zł. w tym :
  • wydatki bieżące - 5.388.912 zł.
  • wydatki majątkowe - 1.165.653 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 624.650 zł. zostanie pokryty nad-wyżką z lat ubiegłych.

§4

     Objaśnienia do zmian w budżecie stano-wi załącznik Nr 3.

§5

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6

     Uchwała podlega przedłożeniu Regional-nej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§8

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sty 2010 15:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 617 razy