BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/117/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmieniająca zasady otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

     Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     W uchwale Nr IV/15/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 stycznia 2007 r. dodaje się § 3 a, który otrzymuje brzmienie:
,,§ 3 a. Ustala się za udział w obradach i prowadzenie przez Wiceprzewodniczącego obrad Sesji Rady Gminy dietę 
w wysokości 300 zł.

§2

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sty 2010 14:52
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 638 razy