BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXXI/121/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przytuły.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§1

     Określa się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przytuły, stanowiące załącznik do uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

     Traci moc uchwała Nr XXIX/101/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przytuły

§4/p>      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Barłowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sty 2010 14:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 601 razy