BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/120/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§1

     Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Barłowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sty 2010 14:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 645 razy