BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/113/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana Jana Konopki, zamieszkałego Wagi 8 Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     Uznaje za bezzasadną skargę Pana Jana Konopki z dnia 30 października 2009 r. na działalność Wójta Gminy Przytuły w przedmiocie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazaną według właściwości przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale nr XXVIII/98/09 z dnia 14 października 2009 r.

§2

     Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi skarżącego i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sty 2010 14:51
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 660 razy