BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/109/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

     Na podstawie art. 9i art. 47 § 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Dz. U. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1199, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 1109, Nr 209, poz. 1316 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826,z 2005 r.Nr 164, poz. 1365, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

     Zarządza się pobór podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego.

§2

     Określa się, że inkasentem podatków i opłat o których mowa w § 1 uchwały na terenie danego sołectwa jest sołtys tego sołectwa.

§3

     Określa się wynagrodzenie inkaso w wysokości 7% od kwot zainkasowanych oraz terminowo wpłaconych na rzecz Gminy Przytuły.

§4

     Ustala się, że inkasenci zobowiązani są do wpłat zainkasowanych podatków i opłat w terminie trzech dni licząc od daty obowiązujących terminów płatności podatków i opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.

§5

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§6

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 gru 2009 09:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 663 razy