BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/116/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

     Na podstawie art. 12 ust. 1i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

  1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia na terenie Gminy Przytuły w następującej ilości:
    1. w miejscu sprzedaży - 2
    2. poza miejscem sprzedaży - 5
  2. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów od szkoły, kościoła, domu kultury, cmentarza oraz miejsc masowych zgromadzeń.
  3. Odległość mierzy się wytycznymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży /lub sprzedaży i podawania/ napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

§2

     Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu /oraz piwa/ może być prowadzona również w tzw. ,,ogródkach gastronomicznych”, stanowiących integralną część punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§3

     Traci moc uchwała Nr XXV/98/97 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów, zmieniona uchwałą Nr XXVI/100/98 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.

§4

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 gru 2009 14:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 650 razy