BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA Nr XXX/111/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz sposobie postępowania z tymi zwierzętami.

     Na podstwie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, z 2004., Nr 69, poz 625, Nr 92, poz. 880 , Nr 96, poz 959, z 2005 r., Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz.1462, z 2006 r., Nr 249, poz. 830, z 2008r., Nr 199,poz. 1227 z 2009r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Wetrynarii w Łomży oraz zasięganiu opinii Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Łomzy uchwala się co następuje:

§1

     Ustala się zasady przeprowadzania akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz zasady postępowania z tymi zwierzętami, które szczegółowo określa załącznik nr 1 do uchwały.

§2

     Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Przytuły obywać się będą okresowo , nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§3

     Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 gru 2009 14:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 771 razy