BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/110/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2010 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz.1463) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
  1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł
  2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł
  3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł
  4. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,50 zł
  5. od 1 m2 powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,70 zł
  6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
  7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł
  8. od gruntów:
   • od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł
   • od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł

§2

 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów lub na konto Urzędu Gminy.
 2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

§3

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
  • grunty zajęte pod drogi wewnętrzne w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.),
  • grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu jednostek OSP oraz jednostek organizacyjnych gminy;
  • budynki mieszkalne rolników;
  • budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki emerytów i rencistów, którzy przekazli swoje gospodarstwo rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za renty strukturalne.
 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§4

     Tracą moc:
 1. uchwała Nr XX/68/08 Rady Gminy Przytuły z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok;

§5

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 gru 2009 14:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 673 razy