BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/106/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 16 grudnia 2009 r
w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

  1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
    • środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
    • autobusy wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół;
    • środki transportowe wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229/ za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 gru 2009 14:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 612 razy