BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/105/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 /, dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

     Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
 1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 200,00 zł
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 300,00 zł
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 400,00 zł.
 2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  dwie osie
  12 13 87,00 143,64
  13 14 143,64 397,01
  14 15 397,01 559,30
  15 i wyższa 559,30 1.265,69
  trzy osie
  12 17 143,64 249,88
  17 19 249,88 512,58
  19 21 512,58 665,55
  21 23 665,55 1.025,15
  23 25 1.025,15 1.593,77
  25 i wyższa 1.025,15 1.593,77
  cztery osie i więcej
  12 25 665,55 674,89
  25 27 674,89 1.053,17
  27 29 1.053,17 1.671,99
  29 31 1.671,99 2.479,97
  31 i wyższa 1.671,99 2.479,97
 3. od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony – 1.000,00 zł;
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.000,00 zł;
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.000,00 zł;
 4. od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
  ciągnik siodłowy + naczepa,
  ciągnik balastowy + przyczepa
  (w tonach)
  Stawka podatku (w złotych
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  dwie osie
  12 18 24,00 38,54
  18 25 268,57 485,74
  25 31 566,30 929,42
  31 i wyższa 1.427,98 1.959,23
  trzy osie i więcej
  12 40 1.259,85 1.742,06
  40 i wyższa 1.742,06 2.576,88
 5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.000,00 zł;
 6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
  naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
  (w tonach)
  Stawka podatku (w złotych
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  jedna oś
  12 18 16,00 25,71
  18 25 179,82 323,44
  25 i wyższa 323,44 567,47
  dwie osie
  12 28 212,52 312,94
  28 33 620,01 859,37
  33 38 859,37 1.305,39
  38 i wyższa 1.161,77 1.718,71
  trzy osie i więcej
  12 38 684,23 952,76
  38 i wyższa 952,76 1.294,88
 7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  • mniej niż 30 miejsc – 1.000,00 zł
  • równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.100,00 zł

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 gru 2009 13:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 716 razy