BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXVIII/95/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 14 października 2009 r.
w sprawie: zarezerwowania środków budżetowych w roku 2010 na przebudowę dróg powiatowych nr 1833B przez wieś Mieczki i nr 1874B przez wieś Supy

     Na podstawie art.10 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.e, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 181, poz . 1337) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

     Rada Gminy Przytuły zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie na rok 2010 kwoty 1 000 000 zł., niezbędnej do sfinansowania przebudowy dróg powiatowych nr. 1833B przez wieś Mieczki i nr 1874B przez wieś Supy na terenie Gminy Przytuły.

§2

     Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do zawarcia umowy z Powiatem Łomżyńskim określającej przeznaczenie udzielonej pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków.

§3

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 14:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 656 razy