BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXV/89/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 maja 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 190.214 zł;
       zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 199.463 zł;
       zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 9.249 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2

     Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 1. dochody budżetu gminy ogółem: - 5.867.344 zł,
       w tym:
  • dochody bieżące - 5.732.694 zł,
  • dochody majątkowe - 134.650 zł;
 2. wydatki budżetu gminy ogółem: - 6.044.083 zł,
       w tym:
  • wydatki bieżące - 4.748.746 zł,
  • wydatki majątkowe - 1.295.337 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 176.739 zł. pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§3

     Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§4

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§6

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 13:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 654 razy