BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXVI/93/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.165, 168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
 1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 12.919 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 650.429 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 12.860 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2

     Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 1. dochody budżetu gminy ogółem: - 5.880.263 zł,
       w tym:
  • dochody bieżące - 5.745.613 zł,
  • dochody majątkowe - 134.650 zł;
 2. wydatki budżetu gminy ogółem: - 6.681.652 zł,
       w tym:
  • wydatki bieżące - 5.182.525 zł,
  • wydatki majątkowe - 1.499.127 zł.

§3

     Deficyt budżetu gminy w kwocie 801.389 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów 176.739 zł. i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 624.650 zł.

§4

     Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXIV/86/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

     Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXI/72/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

     Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§6

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§7

     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§8

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 13:58
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 569 razy