BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXVII/94/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 13.986 zł;
       w tym :
  Dział 010 rozdział 01010 § 0910                              237 zł.
                    § 0970                             1.000 zł.
  Dział 700 rozdział 70005 § 0470                             4.507 zł.
                    § 0910                              395 zł.
  Dział 750 rozdział 75011 § 2360                              177 zł.
  
  Dział 801 rozdział 80101 § 0970                             4.670 zł.
  
  Dział 852 rozdział 85212 § 2360                             1.000 zł.
  
  Dział 852 rozdział 85295 § 2030                             2.000 zł.
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------
   
       Razem 13.986 zł.
 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 124.736 zł;
       w tym :
    Dział 700 rozdział 70005 § 4430                             1.500 zł.
    Dział 710 rozdział 71004 § 4300                              486 zł.
    Dział 750 rozdział 75011 § 4410                              500 zł.
           rozdział 75023 § 3020                              400 zł.
                      § 4210                            20.000 zł.
                      § 4300                            20.000 zł.
    Dział 754 rozdział 75412 § 4410                              300 zł.
                      § 4700                             2.200 zł.
    Dział 801 rozdział 80101 § 4270                            75.000 zł.
           rozdział 80113 § 3020                              300 zł.
    Dział 852 rozdział 85295 § 3110                             2.000 zł.
    Dział 900 rozdział 90095 § 3020                              350 zł.
                      § 4700                             1.700 zł.
  
       Razem 124.736 zł.
 3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 110.750 zł.
       w tym :
    Dział 754 rozdział 75412 § 4300                             2.500 zł.
    Dział 801 rozdział 80101 § 4040                             2.210 zł.
                      § 4210                            36.000 zł.
    Dział 801 rozdział 80110 § 4040                             2.482 zł.
                      § 4210                            14.023 zł.
    Dział 851 rozdział 85195 § 4170                             1.485 zł.
    Dział 900 rozdział 90095 § 4270                             2.050 zł.
    Dział 926 rozdział 92601 § 6050                            50.000 zł.
  
       Razem 110.750 zł.

§2

     Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 1. dochody budżetu gminy ogółem: - 5.894.249 zł.
       w tym:
  • dochody bieżące - 5.759.599 zł.
  • dochody majątkowe - 134.650 zł.
 2. wydatki budżetu gminy ogółem: - 6.695.638 zł.      w tym:
  • wydatki bieżące - 5.246.511 zł,
  • wydatki majątkowe - 1.449.127 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 801.389 zł. zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 176.739 zł,. i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 624.650 zł.

§3

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4

     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§5

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 14:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 612 razy