BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIX/100/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

     Na podstawie art.18 ust.1 i2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.165,168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

§1

     Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
 1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 61.715 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 20.000 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 348.021 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 4. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 483.045 zł.
       zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2

     Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/97/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 października 2009 roku zawierajacy wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

     Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXIV/86/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

     Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/93/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 czerwca 2009 roku (przychody i rozchody budżetu w 2009 r.) przyjmuje treść zgodnie z załacznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

     Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
 1. Dochody budżetu gminy ogółem: - 5.880.136 zł.
       w tym :
  • dochody bieżące – 5.736.114 zł.
  • dochody majątkowe – 144.022 zł.
 2. Wydatki budżetu gminy ogółem : - 6.504.786 zł.
       w tym :
  • wydatki bieżące - 5.339.133 zł.
  • wydatki majątkowe - 1.165.653 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 624.650 zł. zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§6

     Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§7

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§8

     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§9

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 gru 2009 12:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 590 razy