BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIX/99/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytuły oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 212, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 13 ust. 2a, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 281, poz. 2782, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 6, poz.70, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335, Nr 42, poz.340, Nr 98, poz.817, Nr 161, poz.1279, Nr 161, poz.1281 / Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE
§1

 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania, obciążania i zmian, a także wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony..
 2. Ilekroć w uchwale jest mowa:
  1. o gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przytuły.
  2. o Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Przytuły.
  3. o ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zm./.

ROZDZIAŁ II
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI
§ 2

 1. Wójt może nabywać nieruchomość w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności w związku z :
  1. zamierzeniami i potrzebami inwestycyjnymi Gminy,
  2. scalaniem nieruchomości i ich ponownym podziałem,
  3. realizacją innych uzasadnionych celów publicznych.
 2. Postanowienia ust. 1 mogą być odpowiednio stosowane przy zamianie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Przytuły, na nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów.

§3

     Wyraża się zgodę na nabywanie nieruchomości w formie darowizn od Skarbu Państwa.

§4

     Wyraża się zgodę na zawieranie umów pomiędzy Skarbem Państwa a gminą, o których mowa w art. 14 ust. 1-4 ustawy, w zakresie sprzedaży, obciążania, zamiany, a także w zakresie przekazywania i zamiany prawa użytkowania wieczystego.

ROZDZIAŁ III
ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI


§ 5

     Wójt przeznacza nieruchomości do zbycia w drodze zarządzenia, stosując tryb przetargowy, z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego nabywcy z ustawy i niniejszej uchwały.

§6

     W trybie bezprzetargowym nieruchomości mogą być zbywane w przypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych.

§7

     Zezwala się Wójtowi na ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach zajętych przez nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną.

ROZDZIAŁ IV
WYNAJMOWANIE LUB WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚĆI NA CZAS OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ TRZY LATA LUB CZAS NIEOZNACZONY.
§ 8

 1. Wójt wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości lub ich części, jeżeli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne plany inwestycyjne nie przewidują zmiany ich dotychczasowych funkcji lub gdy cele określone w planach nie będą realizowane w okresie krótszym niż 3 lata.
 2. Wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości wchodzących w skład nieruchomości Gminnych, następuje w drodze przetargu i wymaga zawarcia pisemnej umowy.
 3. W umowach o których mowa w ust. 2 należy zamieszczać odpowiednie postanowienia umożliwiające aktualizację wysokości czynszów dzierżaw, najmu oraz użytkowania.
 4. Dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres pod warunkiem, że wywiązali się z postanowień umowy i o ile jej przedłużenie nie będzie kolidowało z interesami gminy.
 5. Pierwszeństwo o którym mowa w ust. 4 przestaje obowiązywać w przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia.

§9

     Zawarcie umów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości Gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony może nastąpić po uzyskaniu zgody Rady Gminy oraz spełnieniu warunków określonych ustawą.

§10

 1. Czynsz za najem lub dzierżawę nieruchomości oddanej w trybie bezprzetargowym ustalają strony umowy biorąc pod uwagę :
  1. charakter prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. stawki czynszu kształtujące się na rynku lokalnym,
 2. Czynsz podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS, w okresie nie krótszym niż1 rok.

§11

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12

     Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr VII/32/99 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

§13

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lis 2009 10:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 726 razy