BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIX/102/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Przytuły.

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

     W Statucie Gminy Przytuły, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przytuły /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 64, poz. 1328/, zmienionym uchwałą Nr XL/141/06 Rady Gminy Przytuły w sprawie zmian Statutu Gminy Przytuły / Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 206, poz. 2002/ oraz zmienionym uchwałą Nr VI/22/07 Rady Gminy Przytuły w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 107, poz. 970 / wprowadza się następujące zmiany:
 1. skreśla się rozdział VIII a,
 2. zmienia się Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Przytuły, które otrzymuje następujące brzmienie:
  Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Przytuły 
  „Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych gminy Przytuły:
  1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  2/ Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach,
  3/ Zespół Szkół w Przytułach,
  4/ Szkoła Podstawowa w Wagach”.

§2

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 lis 2009 14:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 797 razy