BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA Nr XXIV/85/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły.

     Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 2004 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r Nr 172,poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180,poz. 1111; Nr 223, poz. 1458/ oraz art. 199, ust.3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 249,poz.2104, Nr 169,poz.1420; z 2006 r. Nr 45,poz. 319, Nr 104,poz. 708,Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,poz. 1381,Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,poz. 791, Nr 140, poz. 984; z2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209,poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 / Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok postanawia , co następuje:

§1

     Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu ( w głosowaniu jawnym )

§2

     Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)inż. Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 lip 2009 12:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 679 razy