BIP Gminy Przytuły

U C H W A Ł A Nr XXIV/84/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

     Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591;z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz.1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128,, Nr 181,poz.1337 z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218;z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 / Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej .

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)inż. Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 lip 2009 12:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 633 razy