BIP Gminy Przytuły

U C H W A Ł A Nr XIV/83 /09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2009 rok.

     Na podstawie art.18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r Nr 172,poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218: z 2008 r. Nr 180,poz. 1111; Nr 223, poz. 1458/ Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Przytuły na 2009 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)inż. Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 lip 2009 12:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 618 razy