BIP Gminy Przytuły

Uchwała Nr XXVI/92/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o uznaniu lasów należących do Nadleśnictwa Łomża za lasy ochronne

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142.poz.1591, z 2002 r Dz.U.Nr 23.poz.220,Dz.U.Nr 62.poz.558,Dz.U. Nr 113.poz.984,Dz.U.Nr 153.poz.1271,Dz.U. Nr 214.poz.1806; z 2003 r Dz.U.Nr 80.poz.717,Dz.U. Nr 162.poz.1568 ; z 2004 r Dz.U.Nr 102.poz.1055,Dz.U.Nr 116.poz.1203; z 2005r, Dz.U. Nr 172.1441,Dz.U.Nr 175.1457; z 2006 r Dz.U.Nr 17, poz.128, Dz.U.Nr 181.poz.1337; z 2007 r Dz.U. Nr 48.poz.327,Dz.U.Nr 138.poz. 974 , Dz. U. Nr 173, poz.1218; z 2008 r Dz.U. Nr 180.poz.1111, Dz.U. Nr 223.poz.1458; z 2009 rDz.U. Nr 52.poz.420 ) oraz art. 16 ust 1 i 2 ustawy z dnia 28 września o lasach (Dz.U z 2005 r Dz.U. Nr 45. poz.435, z 2005 r,Dz.U. Nr 157.poz.1315, Dz.U. Nr 167.poz.1399,Dz.U.Nr 175.poz.1460,Dz.U.Nr 175.poz.1462; z 2006r Dz.U. Nr 227.poz.1658,Dz.U.Nr 245.poz.1775; 2007 r Dz.U. Nr 59 .poz.405 ,Dz.U Nr 64. poz.427 ,Dz.U.Nr 181.poz.1286; z 2008 r,Dz.U Nr 163.poz.1011,Dz.U Nr 199.poz.1227; z 2009r. Dz.U. Nr 18.poz.97, Dz.U.Nr 42 poz.340, Dz.U. Nr 69, poz.595) Rada Gminy na wniosek Nadleśnictwa Łomża uchwala co następuje:

§1

  1. Opiniuje się pozytywnie wniosek Nadleśnictwa Łomża o uznanie lasów położonych na terenie gminy Przytuły o powierzchni 23,89 ha jako lasów ochronnych.
  2. Lasy objęte opinią określa wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne stanowiący załącznik do uchwały.

§2

     Uchwałę doręcza się Nadleśnictwu Łomża

§3

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)inż. Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 14:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 623 razy