BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIV/86/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę      - 4.252 zł;
 • zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę      <- 15.567 zł;
 • zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę     - 11.315 zł.
 • zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2

     Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 1. dochody budżetu gminy ogółem: - 5.677.130 zł,

  w tym:

  • dochody bieżące      - 5.542.480 zł,
  • dochody majątkowe      - 134.650 zł;
 2. wydatki budżetu gminy ogółem: - 5.853.869 zł,

  w tym:

  • wydatki bieżące      - 4.558.962 zł,
  • wydatki majątkowe      - 1.294.907 zł.
 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 176.739 zł. pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§3

     Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXIII/81/09 z dnia 27 lutego 2009 roku zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4


     Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXI/72/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku określający limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

     Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§6

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§7

     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§8

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)inż. Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 13:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 736 razy