BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXVI/90/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Przytułach

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

§1

  1. Z dniem 1 września 2009 roku zakłada się zespół szkół o nazwie: Zespół Szkół w Przytułach, ul. Lipowa 28, zwany dalej „Zespołem”.
  2. W skład Zespołu wchodzą:
    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach;
    • Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przytułach.

§2

     Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

     Statut Zespołu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)inż. Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 lip 2009 13:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 663 razy