BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIII/80/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 lutego 2009 r
w sprawie: zmieniająca regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


     Na podstawie art. 30 ust.6 i art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, Dz.U. z 2007 r., Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369/ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 200, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111/ uchwala się, co następuje:

§1

     W regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiącym, załącznik do uchwały Nr XXII/77/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 stycznia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 pkt 1 skreśla się lit „f”,
 2. w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. i zmienia się akapit trzeci, który otrzymuje brzmienie:
  „- przebywają na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia, a także stanie nieczynnym”,


 3. w § 4 ust. 1 pkt 3 zmienia się oznaczenie jednostki redakcyjnej „ustęp” na „punkt”,
 4. w § 6 ust. 1 i 3 zmienia się oznaczenie jednostek redakcyjnych „ustęp” na „punkt”,
 5. w § 7 ust. 1:
  • w pkt 1 skreśla się słowa „lub szkodliwych dla zdrowia”,
  • w pkt 2 lit a skreśla się słowa „oraz szkodliwości dla zdrowia”,
 6. w § 9 ust. 1:
  • zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
   „1). Nauczycielom prowadzącym zajęcia w warunkach uciążliwych o jakich jest mowa w § 9 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki godzinowej, godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę”.
  • zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
   „2). w razie zbiegu prawa do dodatku określonego w § 8 i 9 nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków”.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 maj 2009 10:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 684 razy