BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIV/82/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie: porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap


     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10, art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. z 2009r. Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:

§1

     Akceptuje się treść Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Łomża a Gminą Przytuły dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap.

§2

     Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 maj 2009 08:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 610 razy