BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXIII/81/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 lutego 2009 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
    Na podstwie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1591 z poźn.zmianami) oraz art.165,168,184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 z poźn.zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1


 1. Zwiekszyć plan dochodów budżetowych o kwotę –238.283 złote
  Zgodnie z załacznikiem N 1 ; do niniejszej uchwały
 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę – 83.798 złotych
  Zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ;
 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę – 158.485 złotych
  Zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ;
 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.000 złotych
  Zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ;
 5. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco ;
  • Plan dochodów budżetowych – 5.672.878 złotych
       w tym ; dochody majątkowe – 134.650 złotych
  • Plan wydatków budżetowych – 5.849.617 złotych
       w tym wydatki majątkowe - 1.294.907 złotych
 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXI/72/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zatwierdzajacy wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3


    Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym.

§4

    Uchwała w chodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)Korytkowski Krzysztof

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 kwi 2009 15:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 713 razy