BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXII/75/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”.


     Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr.70, poz.473 z późniejszymi zmianami/, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami/Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1     Ustala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lut 2009 12:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 679 razy