BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXII/ 74/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), w zawiązku z art. 15 ust. 2 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349) uchwala się,
co następuje:

§1

     Gmina Przytuły przystępuje do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”, będącego dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mających na celu:
  • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  • aktywizowanie ludności wiejskiej;
  • realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).


§2


     Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez podejmowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, gospodarczych, edukacyjnych, doradczych i kulturalnych skierowanych na rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyznanych Lokalnym Grupom Działania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

§3

     Szczegółowe zasady działania Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” są określone w jej statucie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§4

     Gmina Przytuły zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

§5

     Okres przystąpienia do Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ma być nie krótszy niż do końca 2016 r.

§6

     Gminę w Stowarzyszeniu „Sąsiedzi” reprezentuje Wójt Gminy.

§7

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 sty 2009 12:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 803 razy