BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXII/77/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


     Na podstawie art. 30 ust.6 i art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, Dz.U. z 2007 r., Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369/ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 200, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111/ uchwala się, co następuje:

§1

     Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

     Traci moc Uchwała Nr XIII/49/08 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 stycznia 2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§3

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 sty 2009 12:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 679 razy