BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXII/76/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 stycznia 2009 r.
w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia ceny za wywóz nieczystości stałych


     Na podstawie art. 4 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 póz. 43, Nr 121 póz. 770, Nr 106, póz 679, z 1998 r. Nr 106 póz. 668, z 2002 r. Nr 113 póz. 984, z 2003 r. Nr 199 póz. 1937, Nr 96 póz. 874) uchwala się, co następuje:

§1

     Uchyla się Uchwałę Nr XXI/70/08 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ceny za wywóz nieczystości stałych.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 sty 2009 12:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 748 razy