BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXII/78/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 stycznia 2009r.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przytuły na lata 2009-2015


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz 1591 ; Dz.U. z 2002 r.Nr 23,poz.220 i Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, , poz.1271, Nr 214, poz.1806 ;z 2003r .Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568; z 2004 r .Nr 102, poz1055,Nr 116, poz.1203, 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457;2006r.Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337;z 2007r.Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974,Nr 173 poz.1218; z 2008 Nr 180 poz.1111). Rada Gminy Przytuły uchwala co następuje:

§1

     Uchwala się Plan Odnowy Miejscowości Przytuły na lata 2009-2015 i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-)Krzysztof Korytkowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 sty 2009 09:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 700 razy