BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/13/02 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych .
Na podstawie art.18.ust.2,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2001 roku Nr 142,poz.1591; z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984 Nr 153,poz.1271 / art.12,ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. Z 2002 roku Nr 9,poz.84 i Nr 200,poz.1683 / Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1
1.Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
1) Środki transportowe stanowiące własność gminy,,za wyjątkiem określonych art.8,pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
2) Autobusy wykorzystywane do dowozu uczniów do szkół;
3) Srodki transportowe wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. Z 2002 roku Nr 147,poz.1229 / za wyjątkiem określonych w art.8,pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwolnienia , o których mowa w ust.1 ,nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXX/107/01 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy


Przewodniczący Rady Gminy

Mikucki Piotr
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 cze 2003 18:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1725 razy
Ilość edycji: 1