BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/11/02 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art.6,ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.z 2002 r Nr 9,poz.84,Nr 200,poz.1683 / art.6 a,ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz.U.z 1993 roku Nr 94,poz.431,z 1994 r.Nr 1,poz.3,z 1996 r.Nr 91,poz.409,z 1997 r. Nr 43,poz.272,Nr 137,poz.926,z 1998 r.Nr 108,poz.681,z 2001 r.Nr 81,poz.875 oraz z 2002 r. Nr 200,poz.1680 / oraz art.6,ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200,poz.1682 / Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1
Ustala się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomości wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Ustala się wzór formularza informacji o gruntach składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku rolnego wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Ustala się wzór formularza informacji o lasach składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku leśnego wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej,jednostki organizacyjne Agencji W?asności Rolnej Skarbu Państwa,a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny skladanej przez osoby prawne,jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej,jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych wg załącznika Nr Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne,jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej,jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7
Traci moc uchwała Nr XII/46/99 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia wzorów formularzy wykazu od nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

Mikucki Piotr
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 cze 2003 18:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1625 razy
Ilość edycji: 7