BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała II/7/02 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 listopada 2002 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.l591) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 155,poz.l014 z póź.zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 313.258 zł. w tym :
Dział 010 rozdział 01010 §626 - 300.000 zł.
Dział 801 rozdział 80101 §203 - 1 .661 zł.
Dział 801 rozdział 80110 §203 - 931 zł.
Dział 801 rozdział 80195 §203 - 1.216 zł.
Dział 853 rozdział 85313 §201 - 450 zł.
Dział 900 rozdział 90015 §201 - 9.000 zł
Razem 313.258 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę w tym :
Dział 010 rozdział 01030 §6050 - 300.000 zł.
Dział 600 rozdział 60016 §4270 - 15.000 zł.
Dział 600 rozdział 60016 §4300 - 1.139 zł.
Dział 750 rozdział 75023 §4010 - 21.167 zł.

Dział 801 rozdział 80101 §4010 - 1.310 zł.
Dział 801 rozdział 80101 §4110 - 234 zł.
Dział 801 rozdział 80101 §4120 - 32 zł.
Dział 801 rozdział 80101 §4410 - 2.500 zł.
Dział 801 rozdział 80101 §4440 - 85 zł
Dział 801 rozdział 80110 §4010 - 734 zł.
Dział 801 rozdział 80110 §4110 - 131 zł
Dział 801 rozdział 80110§4120 - 18 zł
Dział 801 rozdział 80110 §4410 - 2.500 zł.
Dział 801 rozdział 80110 §4440 - 48 zł.
Dział 801 rozdział 80195 §4300 - 150 zł
Dział 801 rozdział 80195 §4440 - 1.066 zł.
Dział 853 rozdział 85313 §4130 - 450 zł.
Dział 900 rozdział 90015 §4260 - 9.000 zł.
Dział 900 rozdział 90015 §4270 - 17.000 zł.
Razem - 372.564 zł.

- 59.306 zł.

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę

Dział 801 rozdział 80101 §6050 - 43.306 zł.
Dział.900 rozdział 90003 §6050 - 17.000 zł.
Razem 60.306 zł.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 3.569.170 zł.
Plan wydatków ogółem wynosi - 3.566.235 zł.

§ 2
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr l do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ustawy z dnia 8-go marca o samorządzie gminnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Gminy Przytuły

Mikucki Piotr
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1520 razy
Ilość edycji: 1