BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/150/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 grudnia 2021 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 -2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.2021, poz.1372 z późń. zm.) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r, poz.821 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 gru 2021 11:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 287 razy