BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/145/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 listopada 2021 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1170 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:


  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 263,00 zł;
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 368,00 zł;
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 473,00 zł.   


2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


dwie osie


12


13


473,00


578,00


13


14


525,00                   


630,00      


14


15


578,00


683,00


15 i wyższa


630,00


1365,00


trzy osie


12


17


788,00


840,00


17


19


840,00


893,00


19


21


895,00


945,00


21


23


945,00


1103,00


23


25


1103,00


1785,00


25 i wyższa


1103,00


1785,00


cztery osie i więcej


12


25


735,00


840,00


25


27


840,00


1155,00


27


29


1155,00


1890,00


29


31


1890,00


2730,00


31 i wyższa


1890,00  


2730,00   


3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton– 1.155,00 zł;  
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)


Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


dwie osie


12


18


1260,00


1365,00


18


25


1365,00


1470,00


25


31


1470,00


1575,00


31 i wyższa


1575,00 


2205,00


trzy osie i więcej


12


40


1575,00       


1890,00   


40 i wyższa


1890,00  


2835,00  

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.155,00 zł.  
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)


Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


jedna oś


12


18


525,00


630,00


18


25


630,00 


735,00


25 i wyższa


735,00 


840,00


dwie osie


12


28


735,00


840,00


28


33


840,00 


945,00  


33


38


945,00 


1470,00


38 i wyższa


1260,00     


1890,00    


trzy osie i więcej


12


38


840,00        


1050,00     


38 i wyższa


1050,00 


1470,00


 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:


  1. mniej niż 22 miejsca –2156,92 zł 
  2. równej lub większej niż 22 miejsc –2726,93 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/108/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5345).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 gru 2021 11:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 383 razy